Filosofie

Werkgelegenheid ondersteunen
Het Opleidings- en tewerkstellingsfonds voor de Bedienden van de Metaalverwerkende nijverheid van Brabant werd opgericht in 1987 in het kader van het interprofessioneel akkoord en had als doel de werkgelegenheid en de opleiding van werknemers en werkzoekenden te bevorderen.

Sectorspecifiek
Met zijn 16.000 bedienden en kaderleden hebben de Brabantse metaalverwerkende, elektrotechnische en kunststofverwerkende nijverheid (P.C. 209) en de Belgische Erkende Controleorganismen (P.C. 219) heel wat potentieel.
Vooral de huidige technologische ontwikkelingen trekken daarbij de aandacht.
Wij zijn van oordeel dat medewerkers die middenin de sector staan het best geplaatst zijn om deze evolutie te begrijpen en daarop in te spelen zonder de totaliteit van de sector uit het oog te verliezen.

Gedreven door overleg en gemeenschappelijke belangen
De initiatieven van het fonds kwamen steeds tot stand door middel van overleg tussen de sociale partners van de sector.
Door het opzetten van onze activiteiten worden de vertegenwoordigers van de werkgevers via de patronale organisatie Agoria Brabant en de vertegenwoordigers van de werknemers behorende tot de LBC-NVK en de B.B.T.K. paritair samengebracht.
Omdat in deze opleidings- en tewerkstellingsmaterie de belangen van patronaat en vakbond meer gelijklopen dan verschillen, kunnen vraag en aanbod (zowel van werknemers als van werkgever) met elkaar in evenwicht gebracht worden.

Samenlevingsbewust
Het spreekt voor zich dat ons optreden zich zeker niet beperkt tot onze sector.
Integendeel, wij willen breder gaan en in een globaal en maatschappelijk perspectief werken.
Daarom hebben wij partnerschappen opgericht met grote institutionele actoren op de opleidings- en tewerkstellingsmarkt in België: VDAB, ORBEM/BGDA, FOREM, het reguliere onderwijs (van het technische, over het hoger niet universitaire en tot het universitaire niveau), de opleidings-vzw’s erkend door het Europees Sociaal Fonds die vechten tegen de sociale uitsluiting of die te maken hebben met de sociale economie enz.

Vernieuwend
Ook wensen we verder te kijken dan de problematieken die ons nu bezig houden.
We willen van ons fonds eveneens een soort vormingsobservatorium maken waar nieuwe vormingsinhouden en dito technieken kunnen ontwikkeld worden.
Hiertoe kunnen samenwerkingsverbanden ontwikkeld worden met iedereen die dat wil.

Meer informatie